تقدیر از مدیرگروه رشته تربیت بدنی خانم دکتر دانغیان در راستای حمایت از ورزش معلولین


مدیرگروه و استاد رشته تربیت بدنی آموزشکده فنی و حرفه ای سما تبریز خانم دکتر مارینا دانغیان موفق به کسب لوح تقدیر از ریاست هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجانشرقی در رأستای حمایت از ورزش معلولین گردید.