چاپ مقاله ISI توسط خانم دکتر سوانا دانغیان


چاپ مقاله ای در مجله معتبر خارجی ISI (مورد تایید وزارت بهداشت) با نام آموزشکده سما تبریز، توسط خانم دکتر سوانا دانغیان از اساتید گروه تربیت بدنی آموزشکده سما تبریز